• image
  • image
  • image
  • image
  • image

picone

 

חברות עירוניות בשרות הרשויות המקומיות

 חזרה לסקירות משפטיות

 

1. תקציבן של הרשויות המקומיות מוגבל מאוד, הוא מסתמך בחלקו על הסיוע הממשלתי (מענקי משרד הפנים) והכנסות עצמאיות מארנונה, והיטלים שונים, ואינו מספיק לצרכים השוטפים מרביתן נאנקות תחת גירעונות מצטברים, ואינן יכולות לגייס מימון לפרויקטים ברשות המקומית עקב אי יכולתן להוכיח החזר, ופירעון החוב בטווח הנראה לעין, שיצדיק את נטילת הסיכון ע"י הבנקים המלווים.

 

 2. מאידך הרשויות המקומיות פועלות היום בסביבה תחרותית, כדי למשוך אליהם, משפחות חזקות ואיכותיות ולבנות חברה חזקה ובריאה אין הן יכולות להסתפק במתן שירותים מוניציפאליים הכרחיים כקבוע בפקודת העיריות והמועצות המקומיות. לפיכך הן נדרשות לאתר מימון "חוץ בנקאי", למימון פרויקטים לשירותי תרבות ספורט ופנאי.

 

 3.דרך אחת לגיוס מימון הינה באמצעות "חברות עירוניות" והנפקת אגרות חוב ייעודיות המגובות בתקבולים קשוחים שיתקבלו מהכנסות המגיעות מהמשתמשים הפוטנציאליים בפרויקטים.

 

 4. דרך אחרת למימון פרויקטים ניתן לעשות באמצעות שותפות בין המגזר הפרטי לרשות המקומית המכונה P.P.P ((private, public, Partnership שאחת מהן ידועה בכינויה B.O.T  (Build, operate' transfer)וכשמתווסף אליו גם התכנון (Design) הוא נקרא D.B.O.T דהיינו תכנון ביצוע והפעלה של פרויקט ציבורי במימון הסקטור הפרטי לתקופה הנקבעת מראש (בתוכנית הכלכלית של הפרויקט) כאשר ההכנסות בתקופה זו ישיבו למשקיע את השקעתו בצירוף הרווחים. פרויקטים מעין אלו נעשו בהקמת כביש 6, מנהרות הכרמל, מתחם תרבות עדן בירושלים, התפלת מים, תשתיות מים וביוב וכו'.

 

 5. השאלה שתעמוד לניתוח במאגר זה הינה מה הן היתרונות והחסרונות בכל דרך, ומתי כדאי לרשות המקומית להעדיף דרך אחת עפ"י הדרך האחרת.

 

 6. באתר אנו נפרסם סדרת מאמרים שיעסקו בנושא זה, ובהם נציג את העובדות, ונביע את עמדתנו.